ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 117 795 912 1 1 20 20 117 816 933
บริหารธุรกิจ 117 389 506 12 12 117 401 518
ปวส.การตลาด 41 41 41 41
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 40 40
บธ.บ.การตลาด 36 36 36 36
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 257 257 12 12 269 269
บธ.บ.การจัดการ 94 94 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บัญชี 319 319 1 1 8 8 328 328
บช.บ.การบัญชี 319 319 1 1 8 8 328 328
ศิลปศาสตร์ 87 87 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 56 56 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 117 795 912 1 1 20 20 117 816 933