ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 323 2 335 10 323 2 335
พืชศาสตร์ 1 96 97 1 96 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 96 96 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 76 80 4 76 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 80 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 3 38 41 3 38 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 2 33 2 37 2 33 2 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 33 33 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 10 323 2 335 10 323 2 335