ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 542 542 542 542
บริหารธุรกิจ 262 262 262 262
บธ.บ.การจัดการ 82 82 82 82
บธ.บ.การตลาด 30 30 30 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 30 30 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บัญชี 231 231 231 231
บช.บ.การบัญชี 231 231 231 231
ศิลปศาสตร์ 49 49 49 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 49 49 49 49
รวมทั้งหมด 542 542 542 542