ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 776 885 19 19 109 795 904
บริหารธุรกิจ 109 379 488 12 12 109 391 500
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 37 37 37
ปวส.การตลาด 39 39 39 39
บธ.บ.การจัดการ 92 92 92 92
บธ.บ.การตลาด 36 36 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 249 249 12 12 261 261
บัญชี 313 313 7 7 320 320
บช.บ.การบัญชี 313 313 7 7 320 320
ศิลปศาสตร์ 84 84 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 55 55 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 29 29 29
รวมทั้งหมด 109 776 885 19 19 109 795 904