ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 37 340 13 390 11 11 37 340 24 401
พืชศาสตร์ 2 40 4 46 6 6 2 40 10 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14 14 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 26 26 26 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 6 6 10 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 31 134 165 31 134 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 31 31 31 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 1 54 55 1 54 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
วท.บ.ประมง 20 20 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 3 112 9 124 5 5 3 112 14 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 94 94 94 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 18 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 5 5 14 14
รวมทั้งหมด 37 340 13 390 11 11 37 340 24 401