ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 59 194 253 2 2 59 196 255
วิศวกรรมเครื่องกล 18 27 45 18 27 45
ปวส.ช่างยนต์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 125 148 23 125 148
ปวส.ไฟฟ้า 23 23 23 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 125 125 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 42 60 2 2 18 44 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 42 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 59 194 253 2 2 59 196 255