ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 74 695 769 1 1 22 22 74 718 792
บริหารธุรกิจ 74 302 376 15 15 74 317 391
ปวส.การจัดการ 29 29 29 29
ปวส.การตลาด 16 16 16 16
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 29 29 29
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 222 222 12 12 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 27 27 3 3 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 28 28 28 28
บธ.บ.การตลาด 14 14 14 14
บัญชี 331 331 1 1 7 7 339 339
บช.บ.การบัญชี 331 331 1 1 7 7 339 339
ศิลปศาสตร์ 62 62 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 15 15
รวมทั้งหมด 74 695 769 1 1 22 22 74 718 792