ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 120 388 508 1 1 120 388 1 509
พืชศาสตร์ 31 24 55 31 24 55
ปวส.พืชศาสตร์ 31 31 31 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 208 208 208 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 208 208 208 208
วิทยาศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 37 37 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 59 27 86 59 27 86
ปวส.ประมง 22 22 22 22
ปวส.สัตวศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.ประมง 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 30 92 122 1 1 30 92 1 123
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 29 29 29 29
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 48 48 48 48
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 44 44 44 44
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 120 388 508 1 1 120 388 1 509