ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2,756 2,756 182 182 745 28 773 3,683 28 3,711
บริหารธุรกิจ 1,778 1,778 111 111 582 28 610 2,471 28 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 179 179 179 179
บธ.บ.การจัดการ 112 112 31 31 143 143
บธ.บ.การตลาด 78 78 16 16 91 91 185 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 62 62 22 22 84 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 164 164 42 42 15 15 221 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 992 992 429 429 1,421 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 191 191 47 47 238 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 570 570 66 66 27 27 663 663
บช.บ.การบัญชี 570 570 66 66 27 27 663 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 400 400 5 5 136 136 541 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 69 69 4 4 73 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 127 127 1 1 112 112 240 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 204 204 24 24 228 228
รวมทั้งหมด 2,756 2,756 182 182 745 28 773 3,683 28 3,711