จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)