ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 783 350 1,133 834 470 1,304 565 261 826 469 176 645 65 2 67 413 280 693 3,129 1,539 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 80 80 107 107 111 111 78 78 65 2 67 63 2 65 504 4 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 35 35 29 29 28 28 27 27 14 14 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 41 41 45 45 41 41 35 35 44 2 46 226 2 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 31 31 37 37 9 9 3 2 5 2 2 113 2 115
วิศวกรรมเครื่องกล 176 75 251 186 99 285 119 42 161 108 45 153 127 64 191 716 325 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 34 34 3 3 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 23 33 33 31 31 18 18 37 37 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 58 36 94 56 67 123 71 42 113 71 45 116 39 48 87 295 238 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 32 64 28 32 60 20 12 32 80 76 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 30 30 17 17 19 19 95 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 1 7 8 5 5 1 4 5 7 11 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 265 148 413 296 194 490 172 152 324 123 108 231 68 122 190 924 724 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 9 9 38 38
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 41 41 1 1 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 41 75 55 55 29 29 118 41 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 63 38 101 60 64 124 70 71 141 39 51 90 9 41 50 241 265 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 64 33 97 50 56 106 43 35 78 48 57 105 20 34 54 225 215 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 30 30 29 29 47 47 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 6 72 60 38 98 59 46 105 36 36 221 90 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 1 7 8 4 7 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 90 35 125 99 42 141 93 34 127 71 71 48 34 82 401 145 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 30 30 24 24 27 27 12 12 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 35 92 69 42 111 69 34 103 44 44 36 34 70 275 145 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 172 92 264 146 135 281 70 33 103 89 23 112 107 58 165 584 341 925
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 31 31 8 8 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 28 28 1 1 73 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 35 35 3 3 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 14 69 51 38 89 49 8 57 60 60 75 75 290 60 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 34 45 45 45 45 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 66 66 29 24 53 21 25 46 29 23 52 21 12 33 166 84 250
รวมทั้งหมด 783 350 1,133 834 470 1,304 565 261 826 469 176 645 65 2 67 413 280 693 3,129 1,539 4,668