ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 422 28 450 377 42 419 423 56 479 364 39 403 96 96 94 20 114 1,776 185 1,961
การออกแบบ 150 28 178 116 42 158 153 56 209 125 39 164 21 20 41 565 185 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 32 28 60 31 42 73 30 56 86 33 39 72 8 20 28 134 185 319
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 61 61 45 45 60 60 43 43 4 4 213 213
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 57 40 40 63 63 49 49 9 9 218 218
เทคโนโลยีศิลป์ 67 67 75 75 67 67 68 68 16 16 293 293
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 44 44 47 47 49 49 49 49 15 15 204 204
ทล.บ.เซรามิก 23 23 28 28 18 18 19 19 1 1 89 89
ศิลปกรรม 105 105 91 91 100 100 81 81 25 25 402 402
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 105 105 91 91 100 100 81 81 25 25 402 402
สถาปัตยกรรม 100 100 95 95 103 103 90 90 96 96 32 32 516 516
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17 17 17 17
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 34 33 33 37 37 32 32 31 31 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 66 62 62 66 66 58 58 65 65 317 317
รวมทั้งหมด 422 28 450 377 42 419 423 56 479 364 39 403 96 96 94 20 114 1,776 185 1,961