ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 49 33 8 41 26 11 37 39 39 5 3 8 152 22 174
วิทยาศาสตร์ 20 20 18 8 26 16 11 27 28 28 5 3 8 87 22 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 3 8 5 3 8
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 18 8 26 16 11 27 28 28 82 19 101
อุตสาหกรรมเกษตร 29 29 15 15 10 10 11 11 65 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 29 29 15 15 10 10 11 11 65 65
รวมทั้งหมด 49 49 33 8 41 26 11 37 39 39 5 3 8 152 22 174