ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 872 478 1,350 920 626 1,546 568 539 1,107 425 389 814 39 36 75 2,824 2,068 4,892
บริหารธุรกิจ 540 332 872 593 408 1,001 337 348 685 276 300 576 26 18 44 1,772 1,406 3,178
ปวส.การจัดการ 33 33 1 1 34 34
ปวส.การตลาด 30 30 28 28 5 5 63 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 51 51 77 77 49 49 60 60 1 1 238 238
บธ.บ.การจัดการ 130 68 198 166 143 309 84 118 202 81 63 144 3 6 9 464 398 862
บธ.บ.การตลาด 141 135 276 118 119 237 55 96 151 30 103 133 7 7 14 351 460 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 31 100 74 89 163 60 65 125 33 87 120 236 272 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 119 98 217 97 57 154 89 69 158 72 47 119 9 5 14 386 276 662
บัญชี 217 85 302 224 146 370 127 134 261 102 60 162 9 18 27 679 443 1,122
ปวส.การบัญชี 36 36 73 73 4 4 113 113
บช.บ.การบัญชี 181 85 266 151 146 297 127 134 261 102 60 162 5 18 23 566 443 1,009
ศิลปศาสตร์ 115 61 176 103 72 175 104 57 161 47 29 76 4 4 373 219 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 85 34 119 78 37 115 62 57 119 47 29 76 4 4 276 157 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 27 57 25 35 60 42 42 97 62 159
รวมทั้งหมด 872 478 1,350 920 626 1,546 568 539 1,107 425 389 814 39 36 75 2,824 2,068 4,892