ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 759 335 1,094 795 421 1,216 551 247 798 445 163 608 62 2 64 326 181 507 2,938 1,349 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 77 77 106 106 107 107 76 76 62 2 64 52 52 480 2 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 34 34 29 29 28 28 27 27 14 14 159 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 41 41 42 42 40 40 34 34 34 34 211 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 31 31 36 36 8 8 1 2 3 1 1 107 2 109
วิศวกรรมเครื่องกล 172 69 241 171 88 259 114 37 151 103 43 146 100 50 150 660 287 947
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 32 32 1 1 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 23 30 30 30 30 18 18 28 28 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 57 31 88 54 56 110 70 37 107 67 43 110 35 39 74 283 206 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 32 64 28 32 60 17 7 24 77 71 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 22 22 14 14 18 18 81 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 1 4 5 6 10 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 256 143 399 281 163 444 170 145 315 117 98 215 62 86 148 886 635 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 26 26 9 9 35 35
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 40 40 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 41 73 50 50 28 28 110 41 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 35 95 58 59 117 69 69 138 38 42 80 6 19 25 231 224 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 32 93 49 45 94 43 34 77 44 56 100 18 26 44 215 193 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 29 29 26 26 41 41 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 6 71 57 26 83 58 42 100 35 35 215 74 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 1 7 8 4 7 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 88 33 121 97 41 138 91 32 123 66 66 35 26 61 377 132 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 29 29 24 24 27 27 12 12 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 55 33 88 68 41 109 67 32 99 39 39 23 26 49 252 132 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 166 90 256 140 129 269 69 33 102 83 22 105 77 19 96 535 293 828
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 29 29 7 7 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 28 28 72 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 30 35 35 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 13 67 50 34 84 48 8 56 55 55 53 53 260 55 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 33 33 45 45 7 7 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 62 26 22 48 21 25 46 28 22 50 17 12 29 154 81 235
รวมทั้งหมด 759 335 1,094 795 421 1,216 551 247 798 445 163 608 62 2 64 326 181 507 2,938 1,349 4,287