ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 408 28 436 363 40 403 417 55 472 363 39 402 96 96 80 18 98 1,727 180 1,907
การออกแบบ 140 28 168 111 40 151 152 55 207 125 39 164 16 18 34 544 180 724
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 32 28 60 31 40 71 30 55 85 33 39 72 6 18 24 132 180 312
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 58 58 43 43 59 59 43 43 3 3 206 206
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 50 50 37 37 63 63 49 49 7 7 206 206
เทคโนโลยีศิลป์ 66 66 74 74 65 65 67 67 14 14 286 286
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 43 43 46 46 48 48 49 49 13 13 199 199
ทล.บ.เซรามิก 23 23 28 28 17 17 18 18 1 1 87 87
ศิลปกรรม 104 104 85 85 98 98 81 81 22 22 390 390
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 104 104 85 85 98 98 81 81 22 22 390 390
สถาปัตยกรรม 98 98 93 93 102 102 90 90 96 96 28 28 507 507
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 13 13 13 13
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 32 32 33 33 37 37 32 32 31 31 15 15 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 66 60 60 65 65 58 58 65 65 314 314
รวมทั้งหมด 408 28 436 363 40 403 417 55 472 363 39 402 96 96 80 18 98 1,727 180 1,907