ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 765 10 775 595 38 633 366 366 200 5 205 58 11 69 1,984 64 2,048
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 10 81 74 74 52 52 1 1 198 10 208
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 28 37 37 22 22 87 87
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 10 15 6 6 9 9 20 10 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 38 31 31 21 21 1 1 91 91
วิศวกรรมเครื่องกล 160 160 121 121 45 45 40 40 1 1 367 367
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 34 34 1 1 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 42 29 29 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 78 78 58 58 45 45 40 40 221 221
วิศวกรรมไฟฟ้า 279 279 201 201 132 132 75 75 22 22 709 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 14 14 6 6 57 57
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 28 28 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 32 9 9 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 61 61 60 60 36 36 7 7 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 37 45 45 35 35 24 24 7 7 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 52 44 44 37 37 15 15 148 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 111 92 23 115 67 67 53 53 22 10 32 345 33 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 40 40 26 23 49 2 7 9 68 30 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 71 71 66 66 67 67 53 53 20 3 23 277 3 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 144 144 107 15 122 70 70 31 5 36 13 1 14 365 21 386
ปวส.ช่างโลหะ 35 35 25 25 4 4 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 27 27 1 1 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 55 15 70 70 70 31 5 36 8 1 9 232 21 253
รวมทั้งหมด 765 10 775 595 38 633 366 366 200 5 205 58 11 69 1,984 64 2,048