ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 743 323 1,066 785 411 1,196 539 245 784 440 163 603 62 2 64 313 169 482 2,882 1,313 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 75 75 104 104 106 106 76 76 62 2 64 50 50 473 2 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 26 34 34 29 29 28 28 27 27 13 13 157 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 39 39 41 41 40 40 34 34 33 33 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 31 31 36 36 8 8 1 2 3 1 1 107 2 109
วิศวกรรมเครื่องกล 168 68 236 168 86 254 107 36 143 102 43 145 99 43 142 644 276 920
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 31 31 1 1 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 21 21 30 30 30 30 18 18 28 28 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 55 31 86 53 55 108 63 36 99 66 43 109 34 32 66 271 197 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 31 63 28 31 59 17 7 24 77 69 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 21 21 14 14 18 18 80 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 1 4 5 6 10 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 251 134 385 277 159 436 169 145 314 115 98 213 58 81 139 870 617 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 24 9 9 33 33
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 40 40 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 40 70 50 50 25 25 105 40 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 32 92 57 58 115 68 69 137 36 42 78 6 14 20 227 215 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 31 89 49 44 93 43 34 77 44 56 100 17 26 43 211 191 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 25 26 26 41 41 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 6 71 56 24 80 58 42 100 35 35 214 72 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 1 7 8 4 7 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 87 32 119 96 40 136 89 31 120 65 65 35 26 61 372 129 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 29 29 23 23 27 27 12 12 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 54 32 86 67 40 107 66 31 97 38 38 23 26 49 248 129 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 162 89 251 140 126 266 68 33 101 82 22 104 71 19 90 523 289 812
ปวส.ช่างโลหะ 19 19 29 29 5 5 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 27 27 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 30 35 35 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 13 65 50 33 83 47 8 55 54 54 49 49 252 54 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 7 7 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 61 26 22 48 21 25 46 28 22 50 17 12 29 153 81 234
รวมทั้งหมด 743 323 1,066 785 411 1,196 539 245 784 440 163 603 62 2 64 313 169 482 2,882 1,313 4,195