ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 508 14 522 573 29 602 148 4 152 69 1 70 8 8 1,306 48 1,354
บริหารธุรกิจ 308 8 316 387 11 398 62 62 26 26 7 7 790 19 809
ปวส.การจัดการ 45 45 60 60 3 3 108 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 24 31 31 55 55
ปวส.การตลาด 12 12 25 25 37 37
บธ.บ.การจัดการ 117 8 125 114 11 125 27 27 17 17 1 1 276 19 295
บธ.บ.การตลาด 47 47 74 74 16 16 137 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 83 83 19 19 9 9 3 3 177 177
บัญชี 158 6 164 136 18 154 39 4 43 37 1 38 370 29 399
ปวส.การบัญชี 27 27 28 28 55 55
บช.บ.การบัญชี 131 6 137 108 18 126 39 4 43 37 1 38 315 29 344
ศิลปศาสตร์ 42 42 50 50 47 47 6 6 1 1 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 27 31 31 29 29 5 5 1 1 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 19 19 18 18 1 1 53 53
รวมทั้งหมด 508 14 522 573 29 602 148 4 152 69 1 70 8 8 1,306 48 1,354