ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 859 285 1,144 823 407 1,230 640 550 1,190 522 486 1,008 160 135 295 3,004 1,578 285 4,867
บริหารธุรกิจ 578 210 788 502 273 775 397 349 746 307 337 644 86 85 171 1,870 1,044 210 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 30 30 13 13 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 44 44 68 68 45 45 14 14 240 240
บธ.บ.การจัดการ 168 33 201 123 62 185 105 117 222 81 122 203 15 6 21 492 307 33 832
บธ.บ.การตลาด 134 117 251 132 117 249 80 107 187 53 91 144 3 33 36 402 348 117 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92 92 65 29 94 69 81 150 56 61 117 1 20 21 283 191 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 115 36 151 108 65 173 75 44 119 72 63 135 38 26 64 408 198 36 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 172 37 209 211 79 290 146 131 277 115 92 207 71 49 120 715 351 37 1,103
ปวส.การบัญชี 34 34 20 20 54 54
บช.บ.การบัญชี 172 37 209 177 79 256 146 131 277 115 92 207 51 49 100 661 351 37 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 94 38 132 110 55 165 97 70 167 100 57 157 3 1 4 404 183 38 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 68 68 81 31 112 73 36 109 59 57 116 3 1 4 284 125 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 38 64 29 24 53 24 34 58 41 41 120 58 38 216
รวมทั้งหมด 859 285 1,144 823 407 1,230 640 550 1,190 522 486 1,008 160 135 295 3,004 1,578 285 4,867