ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 855 117 972 717 299 1,016 524 268 792 445 206 651 62 62 485 316 801 3,088 1,089 117 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 70 70 100 100 73 73 62 62 56 56 463 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 28 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46 46 17 17 38 38 38 38 34 34 44 44 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 29 29 29 29 6 6 1 1 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 192 192 166 61 227 102 54 156 107 36 143 160 98 258 727 249 976
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 33 33 12 12 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 25 21 21 30 30 30 30 19 19 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 54 26 80 53 54 107 63 36 99 65 62 127 338 178 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 31 29 60 29 33 62 60 62 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 27 27 19 19 14 14 18 18 107 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 6 3 9 9 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 242 103 345 239 122 361 156 123 279 121 107 228 107 123 230 865 475 103 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 64 98 25 37 62 20 20 79 37 64 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 79 34 113 60 32 92 56 57 113 46 37 83 13 25 38 254 151 34 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 55 28 83 47 43 90 36 34 70 33 53 86 266 158 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 38 38 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 5 68 53 23 76 39 36 75 17 17 172 64 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 5 6 2 2 1 7 8 4 7 5 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 85 33 118 93 38 131 76 30 106 22 18 40 375 119 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 32 32 31 31 29 29 24 24 5 5 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 54 33 87 64 38 102 52 30 82 17 18 35 254 119 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 220 14 234 157 83 240 73 53 126 68 33 101 140 77 217 658 246 14 918
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 42 14 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 105 105 53 12 65 47 31 78 47 8 55 79 79 331 51 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 74 74 56 56 26 22 48 21 25 46 42 30 72 219 77 296
รวมทั้งหมด 855 117 972 717 299 1,016 524 268 792 445 206 651 62 62 485 316 801 3,088 1,089 117 4,294