ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 383 383 383 27 410 347 38 385 411 55 466 89 89 109 7 116 1,722 127 1,849
การออกแบบ 142 142 133 27 160 106 38 144 150 55 205 25 7 32 556 127 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 36 36 33 27 60 27 38 65 29 55 84 8 7 15 133 127 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 42 54 54 42 42 58 58 5 5 201 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 58 58 46 46 37 37 63 63 12 12 216 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 70 70 64 64 72 72 64 64 15 15 285 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 52 52 43 43 45 45 47 47 10 10 197 197
ทล.บ.เซรามิก 18 18 21 21 27 27 17 17 5 5 88 88
ศิลปกรรม 86 86 90 90 76 76 95 95 31 31 378 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 86 86 90 90 76 76 95 95 31 31 378 378
สถาปัตยกรรม 85 85 96 96 93 93 102 102 89 89 38 38 503 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 31 31 33 33 37 37 31 31 16 16 183 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 383 383 383 27 410 347 38 385 411 55 466 89 89 109 7 116 1,722 127 1,849