ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 367 367 382 27 409 344 38 382 409 55 464 89 89 109 7 116 1,700 127 1,827
การออกแบบ 133 133 133 27 160 106 38 144 149 55 204 25 7 32 546 127 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 35 33 27 60 27 38 65 29 55 84 8 7 15 132 127 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 35 35 54 54 42 42 58 58 5 5 194 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 57 46 46 37 37 62 62 12 12 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 66 66 65 65 70 70 63 63 15 15 279 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 51 51 45 45 44 44 46 46 10 10 196 196
ทล.บ.เซรามิก 15 15 20 20 26 26 17 17 5 5 83 83
ศิลปกรรม 84 84 88 88 75 75 95 95 31 31 373 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 88 88 75 75 95 95 31 31 373 373
สถาปัตยกรรม 84 84 96 96 93 93 102 102 89 89 38 38 502 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 34 31 31 33 33 37 37 31 31 16 16 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 50 50 65 65 60 60 65 65 58 58 298 298
รวมทั้งหมด 367 367 382 27 409 344 38 382 409 55 464 89 89 109 7 116 1,700 127 1,827