ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 35 156 19 175 21 24 45 212 43 255
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 53 4 57 13 8 21 73 12 85
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 1 1 26 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 4 39 4 8 12 39 12 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 63 8 71 16 16 81 24 105
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 26 26 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 8 45 16 16 37 24 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 40 7 47 8 8 58 7 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 8 8 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 7 39 8 8 40 7 47
รวมทั้งหมด 35 35 156 19 175 21 24 45 212 43 255