ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 974 57 1,031 778 111 889 519 118 637 483 244 727 67 67 616 392 1,008 3,437 754 168 4,359
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 132 132 88 88 68 68 98 98 67 67 67 67 520 520
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 26 26 24 24 33 33 29 29 9 9 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 38 16 16 37 37 36 36 57 57 184 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 176 1 177 179 179 98 16 114 97 51 148 193 127 320 743 194 1 938
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 21 21 19 19 29 29 41 41 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 100 100 53 16 69 50 51 101 79 84 163 355 151 506
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 34 66 32 34 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 36 23 23 26 26 18 18 24 24 127 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2 1 3 3 3 3 9 12 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 312 3 315 233 99 332 169 61 230 142 105 247 165 186 351 1,021 352 102 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 31 64 95 14 1 15 79 1 64 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 78 30 108 56 30 86 46 46 92 44 39 83 365 115 30 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 90 90 53 26 79 45 39 84 57 67 124 312 132 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 60 5 65 51 20 71 43 28 71 154 53 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 4 1 5 6 3 15 18 5 15 8 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 117 117 88 88 83 32 115 74 37 111 46 26 72 408 95 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 34 24 24 32 32 28 28 7 7 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 83 83 64 64 51 32 83 46 37 83 39 26 65 283 95 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 237 53 290 190 12 202 101 9 110 72 51 123 145 53 198 745 113 65 923
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 13 13 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 53 12 12 2 2 2 65 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 87 87 50 9 59 46 31 77 88 8 96 428 48 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 65 67 67 51 51 26 20 46 41 37 78 250 57 307
รวมทั้งหมด 974 57 1,031 778 111 889 519 118 637 483 244 727 67 67 616 392 1,008 3,437 754 168 4,359