ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 142 142 124 124 109 109 42 42 63 63 480 480
บริหารธุรกิจ 134 134 113 113 103 103 27 27 50 50 427 427
ปวส.การจัดการ 19 19 13 13 9 9 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 14 14 6 6 31 31
บธ.บ.การจัดการ 47 47 47 47 53 53 27 27 35 35 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 57 57 39 39 50 50 146 146
ศิลปศาสตร์ 8 8 11 11 6 6 15 15 13 13 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 11 11 6 6 15 15 13 13 53 53
รวมทั้งหมด 142 142 124 124 109 109 42 42 63 63 480 480