ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 808 260 1,068 799 252 1,051 735 373 1,108 558 509 1,067 642 591 1,233 3,542 1,473 512 5,527
บริหารธุรกิจ 561 198 759 535 185 720 450 248 698 366 323 689 374 406 780 2,286 977 383 3,646
ปวส.การตลาด 9 9 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 64 64 60 60 40 40 67 67 58 58 289 289
บธ.บ.การจัดการ 195 51 246 160 30 190 121 57 178 100 113 213 93 130 223 669 300 81 1,050
บธ.บ.การตลาด 102 80 182 129 106 235 126 112 238 80 102 182 55 117 172 492 331 186 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 24 124 83 83 64 28 92 51 72 123 55 78 133 353 178 24 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 100 35 135 103 29 132 99 51 150 68 36 104 104 81 185 474 168 64 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 139 36 175 164 36 200 175 74 249 96 116 212 164 128 292 738 318 72 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 139 36 175 164 36 200 175 74 249 96 116 212 161 128 289 735 318 72 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 108 26 134 85 31 116 110 51 161 96 70 166 104 57 161 503 178 57 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 62 62 81 28 109 73 36 109 63 57 120 279 121 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 32 26 58 23 31 54 29 23 52 23 34 57 41 41 148 57 57 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 808 260 1,068 799 252 1,051 735 373 1,108 558 509 1,067 642 591 1,233 3,542 1,473 512 5,527