ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 361 361 341 341 365 21 386 341 38 379 102 102 486 61 547 1,996 120 2,116
การออกแบบ 112 112 117 117 128 21 149 104 38 142 169 61 230 630 120 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 39 39 34 34 33 21 54 27 38 65 37 61 98 170 120 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 31 31 28 28 50 50 41 41 62 62 212 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 37 51 51 45 45 36 36 70 70 239 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 5 5 4 4 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 55 55 58 58 62 62 70 70 75 75 320 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 37 43 43 43 43 44 44 55 55 222 222
ทล.บ.เซรามิก 18 18 15 15 19 19 26 26 20 20 98 98
ศิลปกรรม 84 84 83 83 82 82 75 75 120 120 444 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 84 83 83 82 82 75 75 120 120 444 444
สถาปัตยกรรม 110 110 83 83 93 93 92 92 102 102 122 122 602 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 18 18 18 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 36 36 34 34 29 29 32 32 37 37 47 47 215 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 74 74 49 49 64 64 60 60 65 65 57 57 369 369
รวมทั้งหมด 361 361 341 341 365 21 386 341 38 379 102 102 486 61 547 1,996 120 2,116