ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 256 31 287 187 187 218 26 244 215 84 299 27 27 146 146 1,049 110 31 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 27 27 8 8 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 18 18 8 8 53 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 164 31 195 67 67 96 26 122 57 38 95 23 23 407 64 31 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 71 31 102 64 64 73 26 99 44 38 82 10 10 262 64 31 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 10 10 13 13 13 13 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 57 13 13 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 47 64 64 51 51 52 36 88 81 81 295 36 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 47 64 64 51 51 52 36 88 81 81 295 36 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 56 56 55 55 72 10 82 34 34 262 10 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 17 17 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 42 42 47 47 52 10 62 17 17 203 10 213
รวมทั้งหมด 256 31 287 187 187 218 26 244 215 84 299 27 27 146 146 1,049 110 31 1,190