ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 799 49 848 664 664 409 9 418 342 15 357 13 13 256 5 261 2,483 29 49 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 101 17 118 96 96 67 9 76 61 61 13 13 338 9 17 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 17 33 20 20 4 9 13 6 6 9 9 55 9 17 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 42 33 33 36 36 19 19 2 2 132 132
วิศวกรรมเครื่องกล 136 136 142 142 69 69 44 44 37 37 428 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 15 15 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 37 37 6 6 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 64 64 69 69 44 44 16 16 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 299 32 331 208 208 150 150 125 125 53 53 835 32 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 27 27 13 13 75 75
ปวส.ไฟฟ้า 64 64 36 36 1 1 101 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 33 26 26 2 2 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 71 32 103 68 68 73 73 53 53 18 18 283 32 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 50 51 51 32 32 44 44 15 15 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 45 45 28 28 4 4 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 149 149 99 99 60 60 59 59 109 5 114 476 5 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 75 75 39 39 18 3 21 132 3 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 74 60 60 60 60 59 59 91 2 93 344 2 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 114 119 119 63 63 53 15 68 57 57 406 15 421
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 24 24 18 18 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 36 36 3 3 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 63 63 53 15 68 36 36 265 15 280
รวมทั้งหมด 799 49 848 664 664 409 9 418 342 15 357 13 13 256 5 261 2,483 29 49 2,561