ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 379 15 394 447 21 468 281 10 291 181 3 184 46 46 1,334 13 36 1,383
บริหารธุรกิจ 253 6 259 301 8 309 146 5 151 96 2 98 29 29 825 7 14 846
ปวส.การจัดการ 26 26 33 33 5 5 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 9 9 4 4 27 27
ปวส.การตลาด 17 17 25 25 2 2 44 44
บธ.บ.การจัดการ 85 6 91 124 8 132 74 5 79 49 2 51 5 5 337 7 14 358
บธ.บ.การตลาด 50 50 60 60 32 32 22 22 3 3 167 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 61 50 50 40 40 25 25 10 10 186 186
บัญชี 111 9 120 122 13 135 100 5 105 35 1 36 12 12 380 6 22 408
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 111 9 120 102 13 115 100 5 105 35 1 36 12 12 360 6 22 388
ศิลปศาสตร์ 15 15 24 24 35 35 50 50 5 5 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 17 17 21 21 31 31 4 4 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 379 15 394 447 21 468 281 10 291 181 3 184 46 46 1,334 13 36 1,383