ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 141 141 156 156 166 166 152 152 19 19 634 634
บริหารธุรกิจ 67 67 74 74 85 85 78 78 14 14 318 318
บธ.บ.การจัดการ 37 37 53 53 49 49 7 7 146 146
บธ.บ.การตลาด 15 15 17 17 5 5 1 1 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 15 15 24 24 6 6 67 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บัญชี 64 64 69 69 66 66 56 56 2 2 257 257
บช.บ.การบัญชี 64 64 69 69 66 66 56 56 2 2 257 257
ศิลปศาสตร์ 10 10 13 13 15 15 18 18 3 3 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 13 13 15 15 18 18 3 3 59 59
รวมทั้งหมด 141 141 156 156 166 166 152 152 19 19 634 634