ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 176 176 211 211 124 124 150 150 21 21 682 682
บริหารธุรกิจ 77 77 127 127 81 81 91 91 5 5 381 381
บธ.บ.การจัดการ 52 52 22 22 41 41 1 1 116 116
บธ.บ.การตลาด 51 51 38 38 33 33 1 1 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 26 24 24 21 21 17 17 3 3 91 91
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 51 51 51 51
บัญชี 99 99 84 84 43 43 46 46 4 4 276 276
บช.บ.การบัญชี 99 99 84 84 43 43 46 46 4 4 276 276
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 176 176 211 211 124 124 150 150 21 21 682 682