ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 765 252 1,017 753 230 983 637 322 959 521 469 990 119 189 308 57 68 125 2,852 1,048 482 4,382
บริหารธุรกิจ 536 192 728 512 172 684 359 209 568 349 299 648 65 129 194 31 39 70 1,852 676 364 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 68 58 58 39 39 66 66 14 14 3 3 248 248
บธ.บ.การจัดการ 159 30 189 77 42 119 97 103 200 5 24 29 6 6 12 344 175 30 549
บธ.บ.การตลาด 121 101 222 93 90 183 77 98 175 7 17 24 15 15 298 220 101 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 77 63 28 91 48 69 117 13 35 48 7 7 201 139 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 95 34 129 97 21 118 86 49 135 61 29 90 26 53 79 22 11 33 387 142 55 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 373 150 523 373 150 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 132 35 167 160 28 188 169 63 232 76 100 176 48 52 100 24 29 53 609 244 63 916
บช.บ.การบัญชี 132 35 167 160 28 188 169 63 232 76 100 176 48 52 100 24 29 53 609 244 63 916
ศิลปศาสตร์ 97 25 122 81 30 111 109 50 159 96 70 166 6 8 14 2 2 391 128 55 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 80 28 108 73 36 109 3 8 11 2 2 218 72 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 25 54 21 30 51 29 22 51 23 34 57 3 3 105 56 55 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 765 252 1,017 753 230 983 637 322 959 521 469 990 119 189 308 57 68 125 2,852 1,048 482 4,382