ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 128 128 144 144 122 122 10 10 8 8 1 1 413 413
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 116 116 138 138 100 100 354 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 59 82 82 53 53 194 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 28 28 26 26 81 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 30 28 28 21 21 79 79
สหวิทยาการ 12 12 6 6 22 22 10 10 8 8 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 6 22 22 10 10 8 8 46 46
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 12 12 12 12
รวมทั้งหมด 128 128 144 144 122 122 10 10 8 8 1 1 413 413