ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 370 15 385 440 21 461 248 8 256 182 3 185 16 16 1 1 1,257 11 36 1,304
บริหารธุรกิจ 250 6 256 295 8 303 113 4 117 97 2 99 8 8 1 1 764 6 14 784
ปวส.การจัดการ 26 26 32 32 5 5 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 9 9 3 3 1 1 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 24 24 1 1 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 121 8 129 62 4 66 49 2 51 3 3 235 6 8 249
บธ.บ.การตลาด 59 59 19 19 22 22 2 2 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 50 50 23 23 24 24 3 3 1 1 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 6 142 136 6 142
บัญชี 106 9 115 121 13 134 100 4 104 35 1 36 6 6 368 5 22 395
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 106 9 115 102 13 115 100 4 104 35 1 36 6 6 349 5 22 376
ศิลปศาสตร์ 14 14 24 24 35 35 50 50 2 2 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 17 17 21 21 31 31 1 1 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 370 15 385 440 21 461 248 8 256 182 3 185 16 16 1 1 1,257 11 36 1,304