ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 144 6 150 107 107 83 83 96 96 27 1 28 2 2 459 1 6 466
พืชศาสตร์ 4 2 6 32 32 26 26 23 23 14 14 2 2 101 2 103
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 10 10 5 5 2 2 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 19 19 13 13 9 9 58 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 2 6 1 1 1 1 6 2 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 106 106 106 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 22 22 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 37 37 43 43 62 62 12 12 154 154
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 2 2 10 10
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 30 30 48 48 6 6 98 98
วท.บ.ประมง 12 12 11 11 13 13 6 6 42 42
อุตสาหกรรมเกษตร 34 4 38 38 38 14 14 11 11 1 1 2 98 1 4 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28 28 14 14 13 13 10 10 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 1 1 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 4 10 2 2 1 1 1 1 9 1 4 14
รวมทั้งหมด 144 6 150 107 107 83 83 96 96 27 1 28 2 2 459 1 6 466