ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 143 143 214 214 109 1 110 142 142 16 16 5 5 629 1 630
พืชศาสตร์ 7 7 54 54 27 27 33 33 4 4 1 1 126 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 19 19 1 1 1 1 1 1 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 26 26 32 32 3 3 1 1 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 11 11 12 12 14 14 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 24 24 87 87 47 47 59 59 3 3 220 220
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 19 19 19 38 38
ปวส.ประมง 5 5 13 13 4 4 1 1 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 46 46 39 39 35 35 2 2 122 122
วท.บ.ประมง 9 9 4 4 24 24 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 31 31 62 62 23 1 24 36 36 9 9 4 4 165 1 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 22 22 2 2 1 1 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 10 10 8 8 15 15 8 8 51 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 12 27 27 12 12 20 20 1 1 4 4 76 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 143 143 214 214 109 1 110 142 142 16 16 5 5 629 1 630