ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 237 21 258 174 174 209 26 235 163 49 212 24 24 80 80 887 75 21 983
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 15 32 32 24 24 8 8 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 11 11 16 16 8 8 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 8 8 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 157 21 178 66 66 94 26 120 42 10 52 17 17 376 36 21 433
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 69 21 90 63 63 73 26 99 29 10 39 6 6 240 36 21 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 33 33 3 3 8 8 13 13 11 11 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 55 13 13 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 55 55 48 48 42 32 74 50 50 232 32 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 37 55 55 48 48 42 32 74 50 50 232 32 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 53 53 52 52 47 7 54 5 5 200 7 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 39 39 44 44 27 7 34 4 4 157 7 164
รวมทั้งหมด 237 21 258 174 174 209 26 235 163 49 212 24 24 80 80 887 75 21 983