ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 708 42 750 591 591 381 381 180 12 192 2 2 115 115 1,977 12 42 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 98 17 115 93 93 61 61 22 22 2 2 276 17 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 10 10 1 1 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 34 19 19 4 4 6 6 1 1 47 17 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 38 31 31 30 30 6 6 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 125 125 120 120 66 66 21 21 13 13 345 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 30 30 33 33 4 4 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 23 23 2 2 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 58 58 64 64 66 66 21 21 7 7 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 254 25 279 190 190 139 139 50 50 19 19 652 25 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 17 17 31 31
ปวส.ไฟฟ้า 60 60 33 33 93 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 25 24 24 1 1 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 65 25 90 66 66 73 73 29 29 6 6 239 25 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 48 50 50 29 29 13 13 9 9 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 42 42 37 37 8 8 3 3 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 129 129 81 81 53 53 57 57 68 68 388 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 66 66 25 25 8 8 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 63 63 56 56 53 53 57 57 60 60 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 102 102 107 107 62 62 30 12 42 15 15 316 12 328
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 5 5 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 26 26 1 1 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 53 53 59 59 62 62 30 12 42 9 9 213 12 225
รวมทั้งหมด 708 42 750 591 591 381 381 180 12 192 2 2 115 115 1,977 12 42 2,031