ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 131 131 194 194 99 99 140 140 30 1 31 594 1 595
พืชศาสตร์ 7 7 54 54 26 26 32 32 7 7 126 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 19 19 3 3 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 26 26 32 32 4 4 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 70 70 70 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 70 70 70
วิทยาศาสตร์ 7 7 11 11 12 12 14 14 44 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 11 11 12 12 14 14 44 44
สัตวศาสตร์และประมง 18 18 67 67 41 41 59 59 6 6 191 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 14 14 10 10 24 24
ปวส.ประมง 4 4 3 3 4 4 11 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 45 45 37 37 35 35 2 2 119 119
วท.บ.ประมง 9 9 4 4 24 24 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 29 29 62 62 20 20 35 35 17 1 18 163 1 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 22 22 3 3 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 10 10 8 8 15 15 8 8 50 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 11 11 27 27 12 12 20 20 5 5 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 131 131 194 194 99 99 140 140 30 1 31 594 1 595