ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 339 339 308 308 346 21 367 337 36 373 101 101 99 9 108 1,530 66 1,596
การออกแบบ 101 101 102 102 124 21 145 103 36 139 24 9 33 454 66 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 37 37 33 33 31 21 52 27 36 63 7 9 16 135 66 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 29 29 22 22 48 48 40 40 3 3 142 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 31 31 43 43 45 45 36 36 14 14 169 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 4 4 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 54 54 55 55 54 54 68 68 23 23 254 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 37 40 40 38 38 44 44 19 19 178 178
ทล.บ.เซรามิก 17 17 15 15 16 16 24 24 4 4 76 76
ศิลปกรรม 78 78 70 70 77 77 74 74 24 24 323 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 78 78 70 70 77 77 74 74 24 24 323 323
สถาปัตยกรรม 106 106 81 81 91 91 92 92 101 101 28 28 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 8 8 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 34 29 29 32 32 37 37 13 13 180 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 71 71 47 47 62 62 60 60 64 64 7 7 311 311
รวมทั้งหมด 339 339 308 308 346 21 367 337 36 373 101 101 99 9 108 1,530 66 1,596