ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 141 6 147 97 97 73 73 92 92 26 1 27 429 1 6 436
พืชศาสตร์ 4 2 6 29 29 22 22 21 21 18 18 94 2 96
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 8 8 7 7 28 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 17 17 17 13 13 9 9 56 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 2 6 1 1 1 1 6 2 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 104 104 104 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 20 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 30 30 38 38 61 61 5 5 134 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 27 27 48 48 1 1 90 90
วท.บ.ประมง 12 12 11 11 13 13 3 3 39 39
อุตสาหกรรมเกษตร 33 4 37 38 38 13 13 10 10 3 1 4 97 1 4 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 27 27 14 14 13 13 10 10 64 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 1 1 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 4 10 2 2 1 1 2 9 1 4 14
รวมทั้งหมด 141 6 147 97 97 73 73 92 92 26 1 27 429 1 6 436