ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 109 109 29 29 36 8 44 174 8 182
วิศวกรรมเครื่องกล 19 19 7 7 31 6 37 57 6 63
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 20 6 26 20 6 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 11 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 64 64 15 15 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 15 15 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 49 49 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 7 7 5 2 7 38 2 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 7 7 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 2 6 4 2 6
รวมทั้งหมด 109 109 29 29 36 8 44 174 8 182