ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 87 87 157 13 170 31 31 27 27 8 8 310 13 323
บริหารธุรกิจ 76 76 151 13 164 24 24 21 21 7 7 279 13 292
ปวส.การจัดการ 12 12 18 18 3 3 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 7 7 3 3 20 20
บธ.บ.การจัดการ 24 24 20 20 1 1 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 32 32 40 40 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 22 22 86 13 99 108 13 121
ศิลปศาสตร์ 11 11 6 6 7 7 6 6 1 1 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 6 6 7 7 6 6 1 1 31 31
รวมทั้งหมด 87 87 157 13 170 31 31 27 27 8 8 310 13 323