ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77
การออกแบบ 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77
รวมทั้งหมด 12 12 11 11 12 12 29 29 13 13 77 77