ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 735 735 658 42 700 379 379 343 343 22 22 250 1 251 2,387 1 42 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82 82 92 17 109 92 92 59 59 22 22 1 1 348 17 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 41 41 43 43 25 25 10 10 155 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 16 17 33 18 18 4 4 6 6 1 1 59 17 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 35 35 31 31 30 30 6 6 134 134
วิศวกรรมเครื่องกล 122 122 119 119 63 63 66 66 50 50 420 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 27 27 13 13 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 37 37 14 14 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 55 55 63 63 66 66 23 23 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 262 262 245 25 270 113 113 108 108 54 54 782 25 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 13 12 12 11 11 36 36
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 59 59 7 7 100 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 25 25 7 7 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 88 88 63 25 88 64 64 56 56 10 10 281 25 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 65 45 45 49 49 27 27 15 15 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 25 4 4 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 35 35 41 41 76 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 123 123 105 105 54 54 49 49 118 118 449 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 54 54 45 45 23 23 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 69 69 60 60 54 54 49 49 95 95 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 146 97 97 57 57 61 61 27 1 28 388 1 389
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 18 18 13 13 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 33 29 29 4 4 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 80 80 50 50 57 57 61 61 10 1 11 258 1 259
รวมทั้งหมด 735 735 658 42 700 379 379 343 343 22 22 250 1 251 2,387 1 42 2,430