ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 113 5 118 131 6 137 61 61 64 64 21 21 390 11 401
พืชศาสตร์ 3 4 7 2 2 4 14 14 16 16 11 11 46 6 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 2 2 7 7 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 14 14 3 3 26 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 4 5 2 2 4 1 1 4 6 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 66 66 99 99 165 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 13 13 18 18 31 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 53 53 81 81 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 16 16 36 36 3 3 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 25 25 1 1 34 34
วท.บ.ประมง 8 8 11 11 1 1 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 44 1 45 30 4 34 31 31 12 12 7 7 124 5 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 43 43 25 25 13 13 12 12 1 1 94 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 18 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 5 4 9 3 3 9 5 14
รวมทั้งหมด 113 5 118 131 6 137 61 61 64 64 21 21 390 11 401