ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 61 61 30 30 38 38 34 34 16 16 179 179
วิทยาศาสตร์ 27 27 13 13 16 16 13 13 13 13 82 82
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 27 13 13 16 16 13 13 13 13 82 82
อุตสาหกรรมเกษตร 34 34 17 17 22 22 21 21 3 3 97 97
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 34 34 17 17 22 22 73 73
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 21 3 3 24 24
รวมทั้งหมด 61 61 30 30 38 38 34 34 16 16 179 179