ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 755 755 641 16 657 398 43 441 330 330 17 17 257 1 258 2,398 1 59 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 95 78 78 91 17 108 74 74 17 17 5 5 360 17 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 37 37 41 41 42 42 8 8 3 3 171 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 15 17 32 18 18 4 4 1 1 66 17 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 31 31 35 35 14 14 5 5 1 1 123 123
วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 110 110 53 53 52 52 57 57 400 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 9 9 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 32 32 13 13 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 52 52 53 53 52 52 35 35 240 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 258 258 229 16 245 147 26 173 107 107 57 57 798 42 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 10 10 3 3 32 32
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 32 32 6 6 84 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 24 24 7 7 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 76 69 16 85 62 26 88 60 60 12 12 279 42 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 63 63 45 45 47 47 23 23 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 36 31 31 40 40 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 142 142 97 97 57 57 49 49 100 100 445 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 61 40 40 23 23 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 81 81 57 57 57 57 49 49 77 77 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 127 127 50 50 48 48 38 1 39 395 1 396
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 9 9 49 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 39 32 32 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 73 73 50 50 48 48 24 1 25 270 1 271
รวมทั้งหมด 755 755 641 16 657 398 43 441 330 330 17 17 257 1 258 2,398 1 59 2,458